(Vagrant to southeast Arizona)   

| Adults |   
  

  
   Sinaloa Wren
   Thryophilus sinaloa
 Tubac, Arizona
 11 Mar 2014

  
 by Terry Sadler
 ©Terry Sadler