| Front | Side | Juveniles | White-phase | W-phase Action | Flying | Feeding | Feeding-2 | Action | Action 2 | Action 3 |  
  

  
   Reddish Egret
   Egretta rufescens
 Pinellas County, Florida
 8 Mar 2009
  
 by Mia McPherson
 和ia McPherson
   Reddish Egret
   Egretta rufescens
 Pinellas County, Florida
 10 May 2009
  
 by Mia McPherson
 和ia McPherson
  

 Reddish Egret
 Egretta rufescens

 Pinellas County
 Florida
 24 Apr 2009

 by Mia McPherson
 和ia McPherson

   Reddish Egret
   Egretta rufescens
 Pinellas County, Florida
 24 Apr 2009
  
 by Mia McPherson
 和ia McPherson
   Reddish Egret
   Egretta rufescens
 Pinellas County, Florida
 27 Jan 2009
  
 by Mia McPherson
 和ia McPherson